Školní akce

Adaptační pobyty v rámci primární prevence

Letošní školní rok začal pro některé žáky naší školy adaptačním pobytem v přírodě Českého Švýcarska v Krásném Buku. Tento pobyt byl uskutečněn díky dvěma projektům MŠMT a ÚK zaměřených na primární prevenci. Adaptační pobyt proběhl v šestém i sedmém postupném ročníku Základní školy praktické a prvním ročníku Praktické školy jednoleté. Přispěl k upevnění vztahů mezi žáky a stmelení kolektivu třídy po návratu z letních prázdnin. Více se dozvíte z článků od třídních učitelů, které jsou doplněny i fotkami. V současné době vedení školy připravuje projekty na další školní rok. Budeme doufat, že vše vyjde podle plánu a adaptační pobyty se stanou v naší škole tradicí.

Mgr. Bc. Monika Kadlecová, ředitelka školy

Adaptační pobyt v Krásném Buku ve dnech 14. - 16. 9. 2011

V rámci zahájení školního roku 2011/2012 byl pro žáky 6. a 7. ročníku naší školy připraven, jako součást projektu primární prevence, adaptační pobyt, který se uskutečnil ve dnech 14. – 16. 9. 2011 v Krásném Buku u Krásné Lípy.

Žáci v průběhu 3 dnů poznávali pěšky přírodu a města náležející do Národního parku České Švýcarsko.

Návštěva volnočasového areálu v Doubicích, s velkým množstvím soch tesaných ze dřeva a dalších atrakcí, umožnila dětem první den pobytu uvolnění a navození příjemné atmosféry.

Návštěvou města Krásná Lípa se prostřednictvím informačních tabulí místního Informačního centra seznámily se základními informacemi o Národním parku České Švýcarsko, včetně jeho začlenění do přírody Ústeckého kraje. Prohlídku starobylé části města a náměstí, které bylo v nedávné době vyhlášeno po své rekonstrukci jako Stavba roku 2011, zakončili děti využitím místního sportovního areálu, kde si vyzkoušely velké množství atrakcí pro děti.

Při svých toulkách přírodou žáci postupně navštívili rozhlednu na Vlčí Hoře, Kyjovské údolí s Kinského žebříky a Jeskyní víl, prohlédli si podstávkové domy v Kyjově, Vlčí Hoře a Dlouhém Dolu, včetně seznámení s několika zastaveními u tzv. Köglerovy stezky.

V předvečer zakončení našeho pobytu si děti vyzkoušely svoji odvahu na stezce odvahy, která směřovala od našeho penzionu Na pile k zřícenině hradu loupeživých rytířů v Krásném Buku. Zde se setkaly s "dávnými obyvateli" místního hrádku, kteří jim jejich odvahu stvrdili předáním drobných upomínkových předmětů. Předchozí návštěva márnice hřbitova na Vlčí Hoře jen umocnila prožitek připravené akce. Následné večerní opékání vuřtů s vylíčením průběhu stezky odvahy dětmi těm, kteří akci připravili, umocnil velmi příznivý dojem z celé akce.

Příjemným zakončením našeho pobytu v den odjezdu byla dětmi odhlasovaná opětovná návštěva volnočasového areálu v Krásné Lípě. Celkový velmi dobrý dojem z celé akce umocnilo mimo chutného stravování také teplé podzimní sluníčko, které nás hřálo po celou dobu našeho pobytu.

Bc. Jiří Svoboda, třídní učitel

Adaptační pobyt třídy 7.A

Ve dnech 12. - 14. září 2011 se třída 7.A Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově zúčastnila v rámci projektu "Umím si poradit!" adaptačního pobytu v Krásné Lípě. Ubytování bylo zajištěno v penzionu v Krásném Buku "Na pile". Zde bylo zajištěno i občerstvení formou plné penze.

Adaptačního pobyt proběhl za účasti 9 žáků a dvou učitelů. Náplní adaptačního pobytu bylo stmelení třídního kolektivu prostřednictvím společných zážitků.

Aktivity, které proběhly v rámci pobytu:
  • návštěva Doubice spojená s prohlídkou dětského parku s atrakcemi,
  • prohlídka trosek hradu Krásný Buk,
  • návštěva rozhledny na Vlčí hoře,
  • exkurse geologické mapy v Zahradách,
  • turistický výlet do Kyjovského údolí,
  • noční stezka odvahy,
  • večerní táborák s opékáním buřtů,
  • společenské a sportovní hry a soutěže v areálu penzionu a jeho okolí.

Adaptační pobyt proběhl bez jakýchkoli komplikací, žáci byli pobytem nadšeni.

Mgr. Vít Steklý, třídní učitel

Adaptační pobyt v Krásné Lípě - Krásném Buku ve školním roce 2011/2012
Praktická škola jednoletá

Se zahájením školního roku 2011/2012 byl pro studenty Praktické školy jednoleté zorganizován "Adaptační pobyt", který byl součástí projektu primární prevence "Vstupujeme do života", a který měl přispět k bližšímu seznámení a poznání nového třídního kolektivu. Pobyt se uskutečnil v Krásné Lípě – Krásném Buku v Penzionu Krásný Buk v oblasti Národního parku Českého Švýcarska.

Po příjezdu na místo penzionu a ubytování v prostorných pokojích po dvou studentech jsme navštívili město Krásná Lípa, kde jsme si prohlédli náměstí obce s přilehlými a rozlehlými parky a naučnými stezkami, které nás seznámily nejenom s květenou vyskytující se v této oblasti, ale i s výjimečnými druhy žijící fauny.

Navštívili jsme informační centrum v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí s jeho celoroční interaktivní expozicí, která nadchla všechny studenty. Shlédli jsme film "Krajinu Českého Švýcarska", který nám umožnil nahlédnout do nejskrytějších zákoutí místní přírody a dozvěděli jsme se něco o historii a kulturních hodnotách tohoto území.

Mezi další zajímavá místa, která jsme navštívili, patřila tiskárna v Krásném Buku, kde jsme měli možnost se seznámit s postupem tisku různých letáků, plakátů, kalendářů apod. A že prohlídka byla zajímavá, o tom svědčí neustálé dotazy studentů s prozkoumáváním všech detailů tiskařských strojů a velmi podrobný výklad zaměstnanců tiskárny.

Další dny jsme postupně probádali zříceninu loupežného hradu Krásný Buk, jehož sporé zbytky na nevýrazném zalesněném návrší jsme do detailu prozkoumali. Stejně zajímavá byla i procházka obcí Sněžná, Kyjovským údolím, Dlouhým Dolem, Köglerovou stezkou s naučnými zastaveními. V těchto místech jsme si též prohlédli skvosty roubených podstávkových domů.

Poznávání okolních krás jsme spojili i se zajímavou přednáškou "První pomoci", neboť někde i těžko dostupná místa v terénu mohou hnedle způsobit odřeninu, nečekaný pád nebo i závrať z pohledu z výšky a potom je dobré vědět, jak v těchto případech poskytnout první pomoc. Studenti byli v mnohém znalí, ale odborný výklad je zaujal natolik, že v praktické části přednášky, kdy jsme se vzájemně obvazovali, nikdo nepostřehl, jak nám utekl čas vymezený na přednášku.

Večer před odjezdem jsme společně usedli k táboráku, kde jsme si postupně vylíčili zážitky z navštívených míst, zazpívali táborové písně, opekli buřty a notně znaveni náročným dnem odešli spát. Poslední den nás čekal výšlap na Vlčí Horu spojený s prohlídkou Nobilis Tilia, kde jsme měli možnost se seznámit s výrobou a prodejem přírodní léčebné a aromaterapeutické kosmetiky. Využili jsme odborného výkladu s vyzkoušením mnohých produktů na vlastním těle, kdy jsme všichni odcházeli příjemně provonění a promazaní přírodními produkty.

Hodina odjezdu se přiblížila, nikomu se nechtělo domů. Prožili jsme spoustu společných zážitků, které nás v mnohém spojily a přispěly k stmelení kolektivu třídy. Studenti se vzájemně poznali blíže. A že se pobyt vydařil, tak o tom svědčí stálé vyprávění studentů ve škole s živými vtipnými zážitky.

Mgr. Jana Vlastníková, třídní učitelka