Školní akce

Beseda s Policií ČR

Ve středu 18.11.2009 se pro žáky II. stupně naší školy uskutečnila ve spolupráci s Policií České republiky, zastoupené prap. Zbyňkem Renglem ze Skupiny dopravních nehod v Jiříkově, přednáška na téma "Bezpečnost v silničním provozu", jejímž cílem bylo seznámení žáků se základními pravidly chování v silničním provozu.

Žáci byli v tomto případě tou nejpovolanější osobou seznámeni se správným chováním v silničním provozu při jejich příchodu a odchodu z naší školy, kdy vzhledem k umístění školy přecházejí žáci několik frekventovaných komunikací.

Jejich znalosti byly prověřeny při řešení několika praktických modelových situací, kdy žáci vysvětlovali např. postup při jejich náhodné účasti u dopravní nehody, včetně ověření znalosti důležitých tísňových telefonních čísel. Především starším žákům však byly určeny informace k případné trestní odpovědnosti za činy spáchané v silničním provozu v souvislosti s řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

Přednesená témata byla vždy doplněna praktickými kresbami či převedena na konkrétní situace řešené již v minulosti přednášejícím policistou, včetně předvedení využívaných služebních pomůcek, mezi kterými např. nechyběl řidiči "oblíbený" přístroj na určování hladiny alkoholu v dechu až po ukázku spisové dokumentace zpracované při dopravní nehodě. V rámci diskuse byli nejenom žákům, ale také přítomným učitelům, zodopovězeny dotazy, které potvrdily zájem o dané téma.

Vzhledem k tomu, že žákům byly modelové situace nastíněny i s případnými právními, ale také i možnými zdravotními následky, bylo dosaženo účelu přednášky, kterým je zabránit vzniku takových rizikových situací v silničním provozu, jejichž přímými účastníky by byli žáci naší školy.

Přednáška byla podpořena z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Bc. Svoboda Jiří